Windenergie

Windenergie

Om voldoende duurzame energie op te wekken, hebben we verschillende bronnen nodig. Windenergie is een belangrijk onderdeel van die mix, omdat de wind vaak waait op momenten dat er weinig zonne-energie wordt opgewekt en veel stroom wordt gebruikt. Op deze pagina vind je veel informatie over windenergie. Wil je meer weten of kom je er niet uit? Neem dan contact op!

Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Een windproject realiseren is echter een langdurig en gecompliceerd project. Een gemiddelde aanlooptijd van 7 jaar, omvangrijke investeringen, weerstand en de kans dat plannen vastlopen is de reden dat veel coöperaties zich niet wagen aan windprojecten. Jammer, want juist lokale coöperaties kunnen werken aan draagvlak bij bewoners en er voor zorgen dat het rendement van de windmolens de lokale gemeenschap ten goede komen.

Wind op land – hoe doe je dat?

De ontwikkeling van wind is een complex traject met veel stappen. Deze windwijzer geeft een overzicht van hoe het ontwikkeltraject van een windproject eruit ziet.

Wil je meer weten hoe je als gemeente (of initiatief) een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom organiseert? Daarop geeft de Handreiking Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners een antwoord.

De basisafspraken waar iedere windontwikkelaar zich aan zou moeten houden, zijn vastgelegd in de Gedragscode Wind op Land.

Bekijk ook eens deze links:

Overijssels windbeleid

In principe gaat de provincie over de vergunningen van windprojecten (>5MW). De provincie toetst projectaanvragen aan haar eigen beleid, en wanneer beschikbaar aan het beleid van de betreffende gemeente. Het provinciaal beleid zet onder andere in op clustering van windturbines en minimaal 50% lokaal eigendom. Bekijk hier het actuele beleid.

Het ontwerp-beleid dat tot 27 februari 2024 ter inzage ligt, is hier te vinden.

Kengetallen wind

Onder ‘windenergie op land’ vallen de grote windturbines of windparken, waarmee elektriciteit wordt opgewekt die direct op het openbare elektriciteitsnet wordt ingevoed. In dit document vind je de technische informatie en kengetallen over windenergie.

Miniwindturbines: Regelmatig duiken er nieuwe concepten op van miniwindturbines (kleine windmolens). Deze worden soms aangeprezen als een goed alternatief voor de moderne steeds groter wordende windturbines, maar hoe rendabel is zo’n kleine molen? In dit document vind je wat kengetallen.

Lokaal eigendom en omgevingsparticipatie

Meer informatie over de invulling van lokaal eigendom en de samenwerking met marktpartijen is te vinden op deze pagina van de kennisbank.

De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een rapport geschreven over participatie bij windenergie. Centrale vraag is: hoe kan de besluitvorming zo worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een interessant rapport voor een ieder die bij windenergieprojecten betrokken is. Download het handboek hier.

Downloads Cursus Windenergie in Lokaal Eigendom

Van november 2023 t/m februari 2024 hebben we met verschillende experts een cursus windenergie gehouden voor energie-initiatieven en gemeenteambtenaren die met windenergie bezig gaan. Hieronder vind je alle presentaties.

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel