Nieuw wind- en zonne-energiebeleid provincie ligt ter inzage

Nieuw wind- en zonne-energiebeleid provincie ligt ter inzage

Provincie Overijssel heeft het nieuwe beleid rondom wind- en zonne-energie verder uitgewerkt. Een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied én een aanscherping van de zonneladder zijn hier onderdeel van. Het beleid ligt tot en met woensdag 28 februari ter inzage. Zowel Natuur en Milieu Overijssel, als de LEI werkgroepen van beide RES-regio’s bereiden een inhoudelijke reactie voor.

Maximum GWh per voorkeursgebied en Lokaal Eigendom
Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel heeft besloten in het beleid een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied (voorheen de vier grote clusters) op te gaan nemen. In het bijbehorende ontwerp Provinciaal Programma Energiestrategie 2024 wordt een voorlopige toedeling gemaakt voor de maxima per voorkeursgebied en geeft de provincie in hoofdstuk 4 aan hoe ze omgaan met Lokaal Eigendom.

Aanscherping zonneladder
Naast het windbeleid, zijn ook stappen gezet in het voorgenomen zonbeleid van de provincie. De zonneladder wordt aangescherpt, zodat zonneparken op landbouw- en natuurgrond niet langer zijn toegestaan. Voor plannen die al vergaand in voorbereiding zijn, wil de provincie een overgangsregeling treffen.

Reactie vanuit Natuur en Milieu Overijssel en LEI
Het nieuwe wind- en zonne-energiebeleid ligt tot woensdag 28 februari ter inzage. Natuur en Milieu Overijssel bereidt volgende week een reactie voor op het beleid. Hierin vragen ze onder andere expliciet aandacht voor het goed borgen van lokaal eigendom. Voordat ze deze bij de provincie indienen, zullen ze een conceptversie met de lokale initiatieven delen via de mail. Heeft jouw initiatief nu al punten die hierin niet mogen ontbreken? Stuur deze dan alvast naar Wendy Oude Vrielink via w.oudevrielink@natuurenmilieuoverijssel.nl. Ook de LEI werkgroepen West-Overijssel werken aan een reactie op het beleid.

Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in maart 2024 een besluit nemen over de voorgestelde aanpassingen en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Bekijk het nieuwe beleid van de provincie hier!